stephanie grisham

Stephanie Grisham
News | 16 Juli 2019

Stephanie Grisham, Juru Bicara Baru Amerika yang Penuh Kontroversi