Savas Fresh

Savas Fresh dan Atta Halilintar
Celeb | 21 September 2021

Terbang Jauh Dari Palembang, Ibunda YouTuber Savas Fresh Minta Maaf ke Atta Halilintar